Gde se nalazimo, gde želimo da stignemo i kako ćemo tamo stići?

Ako čovek ne zna ka kojoj luci plovi, ni jedan vetar neće mu biti povoljan.

Lucius Annaeus Seneca, IV vek p.n.e

strateško 1

Planiranje je razumljiva ali ipak „strana reč“ koja u ovdašnjoj kulturi stihije, brzih (a kusih) rešenja i upornog prakticiranja „strategije kratkoročnog preživljavanja“, označava nedovoljno prepoznatu i još manje korištenu upravljačku alatku.

Ako ispred reči planiranje dodamo i drugu – strateško, dobićemo pojam sa novom dimenzijom, koji uključuje one aktivnosti koje doprinose boljem (efikasnijem i efektivnijem) obavljanju posla.

Često razgovaram sa liderima/kama različitih organizacija o preprekama i teškoćama sa kojima se suočavaju u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Uviđam da, zaokupljeni problemima i pod pritiskom svakodnevne „borbe za opstanak“ na sagledavaju širu sliku, ne analiziraju s potrebnom pažnjom okruženje, niti jasno vide unutrašnje snage i slabosti svoje organizacije.

S druge strane, oni koji sebe smatraju uspešnim na tržištu (kompanije) ili prepoznatim i uticajnim u zajednici (institucije, udruženja), pokazuju tendenciju „samozadovoljstva“ i nespremnosti da „sada, kada je sve u najboljem redu“ preispituju vrednosti, ciljeve, organizacionu strukturu ili dinamiku unutrašnjih odnosa u organizaciji.

Zbog odsustva strateškog planiranja prvi su propustili priliku da otkriju dragocene resurse koji su im mogli pomoći da izađu iz teškoća i postignu svoje ciljeve, a drugi propuštaju da u ranoj fazi detektuju „slabe tačke“ ili sporna pitanja koja (u budućnosti) mogu postati uzrok stagnacije ili teret koji će značajno oslabiti organizaciju.

Šta radimo kada planiramo

U suštini, u procesu strateškog planiranja želelimo da odgovorimo na tri ključna pitanja:

perspektiva

 1. Gde se danas nalazi?

Prepoznajemo: šta je to što nas legitimiše, na kojim vrednosnim pozijima se nalazimo kao organizacija, ko su naše zainteresovane grupe, šta su nam snage i slabosti, a šta mogućnosti i pretnje iz okruženja.

 1. Gde želimo da stignemo?

Sagledavamo naše težnje. Činimo to kroz definisanje korpusa vrednosti i principa, misije, vizije i strateških ciljeva naše organizacije.

 1. Kako ćemo tamo stići?

Preispitujemo mogućnosti za razvoj, izazove i „sporna pitanja“ na putu koji trasiramo. Definišemo aktivnosti koje ćemo realizovati,  sredstva koja ćemo koristiti  i uloge koje će članovi/ce tima preuzimati.

 Dobrobiti

Strateško planiranje fokusira energiju i omogućuje da svi zaposeni ili članovi neke organizacije (institucije, kompanije, udruženja, asocijacije…) rade na ostvarenju istog (zajedničkog) cilja. Ono je važno je za sve vrste organizacija, bez obzira na njihovu delatnost, veličinu, istorijat i dosadašnje rezultate.

Uspešan proces strateškog planiranja:

 • vodi u akciju
 • omogućuje fokusiranost na važna pitanja
 • razvija osetljivost na promene u okruženju
 • budi osećaj odgovornost prema zajednici
 • i stvara zajedničku viziju zasnovanu na vrednostima.

Otuda je neophodno da proces planiranja bude uključujući i izrazito participativan. Zahteva se otvorenost za preispitivanje status quo-a.  

Dobro vođen proces planiranja osnažuje timski duh i omogućuje efikasnije upravljanje resursima organizacije.

U procesu splaniranja primenjuje se, po pravilu, radionički rad. On uključuje: teorijske impute, diskusije u malim grupama, brainstorming, individualni rad,  prezentacije. Na taj način razvija se atmosfera saradnje, solidarnosti i osetljivosti za potrebe korisnika.

strateško 3

Ukoliko svi izneti argumenti doprinesu da se upustite u uzbudljivo i napora vredno putovanje, imajte u vidu „zlatna pravila“ strateškog planiranja:

 1. Prilagodite korake planiranja specifičnim potrebama vaše organizacije
 2. Budite otvorenog uma. Istražujte nove puteve i nova rešenja
 3. U procesu planiranja koristite usluge iskusnih facilitatora/ki.

Na kraju

Rezultat vaših napora biće dokument – Strateški plan. Od trenutka donošenja on će biti vodič i „pouzdano mesto“ na koje ćete moći da se vratite kada se jave dileme, zafale odgovori na važna pitanja ili ponestane dobrog vetra u jedrima.

 

Marija Srdić, Misija SMART

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s